KOMUNIKAT w sprawie zmian dotyczących zarządzeń o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1855 z dnia 2022.09.02), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, tracą moc wydane przed dniem jej wejścia w życie zarządzenia o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną, z wyłączeniem zarządzeń o zgodzie na jednorazowe widzenie.

Wskazana ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22 i 655), m.in. w art. 217, którego treść uzupełnia o nowy § 1g, zgodnie z którym „Zarządzenie o zgodzie na widzenie uprawnia do jednorazowego widzenia, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zarządzi inaczej."

 

 

Komisja ds. Kontaktów z Organami Wymiaru Sprawiedliwości

oraz Innymi Zawodami Prawniczymi

Przewodniczący: adw. Arkadiusz Slisz