Ubezpieczenia dodatkowe

1. OC Nadwyżkowe Kancelarii Claims Made
2. OC Nadwyżkowe Kancelarii Act Commited
3. OC z tytułu funkcji zleconych (syndyka, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, kuratora, likwidatora, mediatora)
4. NNW Adwokata
5. Majątek Kancelarii Adwokata
6. OC Aplikanta

7. OC z tytułu pełnienia funkcji IODO

 

1. OC Nadwyżkowe Kancelarii Claims Made

Ubezpieczenie nadwyżkowe kancelarii prawnej na bazie roszczeń zgłoszonych.

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii adwokackich jest polisą zapewniającą wszechstronną ochronę ubezpieczeniową.

Dzięki zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

OPIS UBEZPIECZENIA

 

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Ubezpieczenie rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Odpowiadające potrzebom adwokatów i kancelarii adwokackich dzięki współpracy NRA przy jego tworzeniu.
 • Atrakcyjne rabaty  – nawet do 40%
  łączna suma zniżek za bezszkodowość i kontynuację
 • Wydłużony okres ochrony
  Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.
 • Ubezpieczenie podwykonawców
  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Zrzeczenie się przez ubezpieczyciela prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.
 • Ubezpieczenie dokumentów
  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet.
  Jedynym dokumentem wymaganym za zawarcia ubezpieczenia jest internetowy wniosek.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.
 • Możliwość objęcia ochroną kancelarii aż do 25 osób z uprawnieniami zawodowymi.
 • KROK 1 – wypełnij wniosek
  Zarejestruj się na platformie internetowej adwokat.marsh-zawodowe.pl oblicz składkę i wypełnij wniosek online.
 • KROK 2 – wysłanie polisy
  Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy certyfikat, który jest dostępny w aplikacji.
 • KROK 3 – opłać składkę
  Składkę należy wpłacić zgodnie z wybrana opcją. Istnieje możliwości płatności jednorazowej, w dwóch, czterech lub 12 ratach.
  Konto do zapłaty składki: 88 1030 1508 0000 0005 0260 8738

 • Ubezpieczenie może obowiązywać już od dnia następnego po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
 1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych kancelarii polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
 2. STU Ergo Hestia nie odpowiada za szkody:
  • na osobie i rzeczowe
  • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą
  • wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie
 3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
  Odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są:
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów
  • szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 4. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, partnerskie, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi albo rzecznicy patentowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie
 5. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii ubezpieczenie to dotyczy tego adwokata oraz innych na stałe współpracujących z nim adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie

 

 

2. OC Nadwyżkowe Kancelarii Act Commited

Ubezpieczenie nadwyżkowe kancelarii prawnej na bazie roszczeń zgłoszonych.


Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii adwokackich jest polisą zapewniającą wszechstronną ochronę ubezpieczeniową.
Dzięki zróżnicowanym okresom zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  od 250 tys. zł do 10 mln zł.
 • Ubezpieczenie rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Odpowiadające potrzebom adwokatów i kancelarii adwokackich dzięki współpracy NRA przy jego tworzeniu.
 • Atrakcyjne rabaty  – nawet do 40%
  łączna suma zniżek za bezszkodowość i kontynuację
 • Okres ochrony zgodny z ubezpieczeniem obowiązkowym.
  Szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że uchybienie zawodowe powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń ze stosunku podstawowego
 • Ubezpieczenie podwykonawców
  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Zrzeczenie się przez ubezpieczyciela prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.
 • Ubezpieczenie dokumentów
  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet.
  Jedynym dokumentem wymaganym za zawarcia ubezpieczenia jest internetowy wniosek.
 • Ratalny schemat płatności
 • Możliwość objęcia ochroną kancelarii aż do 25 osób z uprawnieniami zawodowymi.

 

JAK KUPIĆ

 • KROK 1 – wypełnij wniosek
  Zarejestruj się na platformie internetowej adwokat.marsh-zawodowe.pl oblicz składkę i wypełnij wniosek online.
 • KROK 2 – wysłanie polisy
  Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy certyfikat, który jest dostępny w aplikacji.
 • KROK 3 – opłać składkę
  Składkę należy wpłacić zgodnie z wybrana opcją. Istnieje możliwości płatności jednorazowej, w dwóch, czterech lub 12 ratach.
  Konto do zapłaty składki: 88 1030 1508 0000 0005 0260 8738

 • Ubezpieczenie może obowiązywać już od dnia następnego po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.
 1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych kancelarii polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
 2. STU Ergo Hestia nie odpowiada za szkody:
  • na osobie i rzeczowe
  • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą
  • wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.
 3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
  Odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są:
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów
  • szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 4. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, partnerskie, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi albo rzecznicy patentowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie
 5. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii ubezpieczenie to dotyczy tego adwokata oraz innych na stałe współpracujących z nim adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie

 

3. OC z tytułu funkcji zleconych

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, kuratora i likwidatora oraz mediatora podlegających, zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście lub przez pełnomocnika.

Ubezpieczenie zgodne z ustawami Prawo upadłościowe i Prawo naprawcze, Kodeks Cywilnym i Kodeksem Spółek Handlowych oraz aktami prawnymi dopuszczającymi mediację.

Dla wszystkich powołanych zgodnie z Prawem upadłościowym i Prawem naprawczym powołanych do wykonywania czynności:

 • syndyka
 • zarządcy przymusowego
 • nadzorcy sądowego

a także powołanych zgodnie z Kodeksem cywilnym na stanowisko:

 • kuratora

oraz powołanych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych na stanowisko:

 • likwidatora

oraz wykonujących funkcje:

 • mediatora
 • Atrakcyjna cena
  Składka roczna już od 140 zł
 • Ubezpieczenie rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Odpowiadające potrzebom adwokatów i kancelarii adwokackich dzięki współpracy NRA przy jego tworzeniu.
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  Od 100 tys. zł do 1 mln zł.
 • Zapewnia pełną ochronę
  W zakresie wybranych wykonywanych czynności.
 • Dopełnienie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Rozporządzenia.
  Objęcie ochroną wszystkich czynności w ramach funkcji zleconych.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego określonych w Ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 1112 z późn. zm.) wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności kuratora określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego lub likwidatora określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności mediatora wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

 

 

4. NNW Adwokata

Ubezpieczenie NNW Adwokata lub Aplikanta to produkt uzupełniający portfel ubezpieczeń dla adwokatów. Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

 • Atrakcyjna cena
  Składka roczna już od 65 zł
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  25 tys. zł, 50 tys. zł, 100 tys. zł
 • Ubezpieczenie rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Odpowiadające potrzebom adwokatów i kancelarii adwokackich dzięki współpracy NRA przy jego tworzeniu.
 • Zapewnia pełną ochronę – przez całą dobę
 • Szeroki zakres ochrony
  Obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca, wylewu, ataków epilepsji lub omdleń.
 • Zawiera assistance na terytorium Polski
  Polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów usług do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia, w tym:
  • wizyty lekarskiej
  • wizyty w placówce medycznej
  • wizyty pielęgniarki
  • transportu ubezpieczonego (do placówki medycznej i szpitala, między placówkami, jeśli konieczna jest bardziej specjalistyczna pomoc oraz po udzieleniu pomocy do domu ubezpieczonego)
  • dostarczenie leków
  • pomoc domową
  • opiekę nad dziećmi
  • opiekę nad zwierzętami domowymi
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie oraz następstwa zawałów serca lub krwotoków śródczaszkowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego oraz świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obejmujące:

 • świadczenie z tytułu śmierci z włączeniem ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z włączeniem ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych
 • świadczenie za leczenie uciążliwe
 • świadczenie powypadkowe typu assistance na terytorium RP

 

5. Majątek Kancelarii Adwokata

Ubezpieczenie majątkowe stworzone z myślą o kancelariach adwokackich. Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskich składkach.

 

 • Najniższe składki
  Biorąc pod uwagę stosunek zakresu ubezpieczenia do ceny jest to najkorzystniejsza oferta na rynku.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia
  80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.
 • Pełna ochrona mienia kancelarii adwokackiej:
  • wyposażenie, nakłady adaptacyjne
  • sprzęt elektroniczny – stacjonarny, przenośny, telefony komórkowe, dane
  • wartości pieniężne, niskocenne składniki majątku
  • mienie osobiste pracowników
  • szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice reklamowe
  • klauzule dodatkowe: ubezpieczenie przepięć, dewastacji, odtworzenia dokumentacji
 • Płatność w ratach
  Składkę można opłacić w 2, 4 lub ratach

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia następujące kategorie mienia:

ZAKRES Wariant I Wariant II Wariant III
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Wyposażenie 80.000 120.000 160.000
Nakłady adaptacyjne 20.000 30.000 40.000
Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000
Wartości pieniężne 4.000 6.000 8.000
Niskocenne składniki majątku 10.000 15.000 20.000
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
Wyposażenie 10.000 15.000 20.000
Mienie osobiste pracowników 1.000 1.500 2.000
Wartości pieniężne 4.000 5.000 8.000
Niskocenne składniki majątku 2.000 3.000 4.000
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Szyby i inne elementy szklane 2.000 3.000 4.000
Reklamy, tablice reklamowe 500 1.000 1.000
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Stacjonarny sprzęt elektroniczny 20.000 30.000 40.000
Przenośny sprzęt elektroniczny 4.000 6.500 10.000
Telefony kom. 1.000 1.500 2.000
Dane 2.000 3.000 4.000
Klauzule dodatkowe zgodnie z Umową generalną oraz OWU
Składka roczna 300 zł 400 zł 500 zł

 

6. OC Aplikanta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Aplikanta to produkt zapewniający aplikantowi dodatkową ochronę niezależnie od polisy patrona lub pracodawcy. To polisa dedykowana zawodom prawniczym ubezpieczenie może wykupić zarówno aplikant, izba jak i kancelaria, w której jest zatrudniony.

 

 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  od 50 tys. euro do 1 mln euro
 • Ubezpieczenie rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką
  Odpowiadające potrzebom adwokatów i kancelarii adwokackich dzięki współpracy NRA przy jego tworzeniu
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach

 

Do ubezpieczenia mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24-09-2018 r.

STU Ergo Hestia SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez ubezpieczonego w imieniu i na rzecz swojego patrona albo innego adwokata czynności określonych w Ustawie, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec tego patrona albo tego adwokata.

7. OC Adwokata w związku z wykonywaniem funkcji IOD

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane do adwokatów wykonujących funkcję Inspektora Ochrony Danych.

 

 • Atrakcyjna cena
  Składka roczna już od 635 zł
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  Od 100 tys. do 500 tys. złotych (na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia)

 

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem zadań Inspektora Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie zadań określonych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w zakresie określonym w art. 39 ust.1 p.( a-e Rozporządzenia).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie za czystą stratę finansową uważa się określony w pieniądzu uszczerbek majątkowy poniesiony przez poszkodowaną osobę trzecią niewynikający ze szkody w mieniu lub na osobie oraz należne zadośćuczynienie w przypadku, gdy doszło do naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej.