Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie - 8 czerwca 2024 r. godz. 9:00

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 podjęła Uchwałę w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie na dzień 8 czerwca 2024 r. godz. 9:00 w trybie stacjonarnym.

Zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby wraz z porządkiem obrad oraz Sprawozdania z działalności organów Izby Adwokackiej w Rzeszowie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostały przesłane na indywidualne adresy mailowe adwokatów uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Izby.

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie 

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie o zwołaniu Zgromadzenia Izby

Formularz zgłoszenia Kandydata do Prezydium oraz komisji działających w ramach Zgromadzenia 

 

PROJEKTY UCHWAŁ na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie - 8 czerwca 2024 r. godz. 9:00

/upload/UCHWALA__NR__1.2024_-_zatw._spr._fin..pdf

/upload/UCHWALA__NR__2.2024_-_podzial_wyn._finans..pdf

/upload/UCHWALA__NR__3.2024-_absolutorium.pdf

/upload/UCHWALA__NR__4.2024_-_skladki_samorzadowe_na_2024_r..pdf

/upload/UCHWALA__NR__5.2024-_preliminarz_na_2024_i_progn._na_2025.pdf

 

Lista kandydatów do Prezydium Zgromadzenia oraz Komisji powoływanych w trakcie obrad Zgromadzenia 

/upload/1_-_2024_-__Lista_kandydatow_-_Prezydium_i_Komisje_Zjazdowe_TABELA.pdf

 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie składa się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów. (art 39 ustawy z dnia 29 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze). Ponieważ skład osobowy Izby Adwokackiej podlega ciągłym zmianom (na listę wpisywani są nowi adwokaci bądź też z listy adwokatów osoby są skreślane) ORA w Rzeszowie nie publikuje na tej stronie składu izby.

W sytuacji gdyby potrzebowali Państwo sprawdzić, czy dana osoba jest wpisana na listę  adwokatów bądź aplikantów adwokackich odsyłamy do oficjalnego rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką, który znajduje się na stronie http://www.rejestradwokatow.pl