16.04.2021

Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących egzaminów komorniczego, adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wytyczne-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-komorniczego-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r

 

31.03.2021

Laptopy dla zdających

Poniżej udostępniamy ofertę wypożyczenia laptopów na egzamin adwokacki, przygotowanych i skonfigurowanych zgodnie wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości

https://wypozyczenia.com/aplikanci.html

 

31.03.2021 

Instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie adwokackim w 2021 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin komorniczy, adwokacki i radcowski w rozumieniu przepisów odpowiednio: ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 poz. 121, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320) i ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 i 2320).

Stosownie do treści § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 898), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 112) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 116), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Materiały na dole strony 

1. Wersja Demo apliakcji do zdawania egzaminu

2. Instrukcja użutkowania aplikacji

 

 

09.03.2021

Komunikat

egzamin adwokacki w 2021 r.

 1. Informujemy, że 8 lutego 2021 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się oficjalne ogłoszenie o egzaminie adwokackim, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. i wskazane zostały terminy składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego:
 • w terminie do dnia 3 kwietnia 2021 r. - przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz
 • w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką.

Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 1. Wnioski należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej                               

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Litewska 4 / 8

35 – 302 Rzeszów

 

 1. Opłata egzaminacyjna wynosi 2240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych)

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin adwokacki w 2021 r.".

 

 1. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć

 

 1. przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką, należy dołączyć:
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej – zaświadczenia otrzymali wszyscy aplikanci, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończyli trzyletnią aplikację adwokacką. Zaświadczenia znajdują się już  w aktach osobowych aplikantów (nie będą wysyłane).  

 

 1. W przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze odpowiednio:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 • dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 1. Dodatkowo, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, wraz z wnioskiem zobowiązane są do złożenia:
 1. Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego  (pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu).
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.
 3. Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzula informacyjną (RODO).
 4. Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do egzaminu adwokackiego.

 

Wzory dokumentów zamieszczone zostały poniżej  - prosimy o niedokonywanie jakichkolwiek zmian redakcyjnych w załączonych formularzach.

 

            Ponadto informujemy, że na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Zawodowe egzaminy prawnicze w najbliższym czasie powinna być zamieszczona wersja demonstracyjna aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2021 r. Proszę o zapoznanie się z aplikacją i odpowiednie skonfigurowanie swoich komputerów.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiło się ogłoszenie o egzaminie adwokackim, który zostanie przeprowadzony w dniach 18-21 maja 2021 r. Aktulane wzory dokumentów zostaną zamieszczone wkrótce. 

 

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2021-r

 

Informacja o terminie egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-o-terminie-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-2021-r