Wpis na listę adwokatów

 
1. Informacja dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego:

Zgodnie z art. 69 b  ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm. ) uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.

Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 66 ust. 2, ze względu na miejsce zamieszkania. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wpisu na listę adwokatów zobowiązane są złożyć następujące dokumenty:

1.  wniosek o wpis na listę adwokatów

2.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem) 

3.  kwestionariusz osobowy - nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.

4.  3 zdjęcia - nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.

5.  życiorys -  (podpisany)  - nie dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.

6. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (podpisany), lub jego kopia poświadczona notarialnie - dotyczy osób, które przystępowały do egzaminu bez odbycia aplikacji.

7.  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( art. 65 pkt. 2 ustawy P. o. a. )

8.  oświadczenie, że nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko osobie kandydata

9. wniosek lustracyjny - dotyczy urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. - (pełny tekst ustawy: Dz. U. nr 63 z 2007 r. )

10.  wniosek o wydanie legitymacji adwokackiej wraz dowodem wpłaty opłaty za legitymację (opłata wynosi 95 zł) - załączony formularz należy tylko czytelnie podpisać oraz oznaczyć rodzaj legitymacji z mikroprocesorem ADC.

Pozostałych rubryk proszę nie wypełniać.

Opłatę za legitymację należy uiścić wyłącznie na konto Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów - nr konta : PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826 -  w tytule wpłaty podając „imię i nazwisko - opłata za legitymację adwokacką”

11. Oświadczenia/klauzule RODO

12. potwierdzenie uiszczenia na konto ORA w Rzeszowie opłaty w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą ORA (dot. wniosków złożonych od dnia 31 października 2023 r.)

 

2. Informacja dla osób, które nie odbyły aplikacji adwokackiej i nie złożyły egzaminu adwokackiego

Osoby zainteresowane wpisem na listę adwokatów, które nie odbyły aplikacji adwokackiej i nie złożyły egzaminu adwokackiego,  powinny złożyć w biurze ORA lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej dokumenty zgodnie z wykazem poniżej. Wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej.

Wykaz dokumentów:

 1. wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. cv lub życiorys (podpisany),
 4. zdjęcia (kolorowe, legitymacyjne 3 szt.),
 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 6. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 7. oryginał lub urzędowy odpis świadectwa złożenia egzaminu (sędziowskiego /radcowskiego /prokuratorskiego /notarialnego),
 8. zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych (dot. osób po aplikacji radcowskiej) wraz z aktualną opinią OIRP dotyczącą kandydata,
 9. świadectwa pracy,
 10. oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informacje, o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy (dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
 11. potwierdzenie uiszczenia na konto ORA w Rzeszowie opłaty w wysokości ustalonej zgodnie z poniżej zamieszczoną Uchwałą ORA (dot. wniosków złożonych od dnia 31 października 2023 r.) 

 

ORAZ   DODATKOWO 

dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 , P.o.a

 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego  wynikać będzie , ze osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego  - w przypadku osób , o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i pkt.5 lit b P.o.a

 

    dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.5 , P.o.a

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • Zaświadczeniu adwokata lub radcy prawnego , z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane zaświadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i plt.5 lit.b P.o.a