Z  a  w  i  a  d  o  m  i  e  n  i  e

          Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie na podstawie przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 ze zmianami), art. 14hb ust. 1 - 3 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz przepisów par. 5 ust. 1 i 4  Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r.) zwołuje

na dzień 20 lutego 2021 r. ( sobota ) - godz. 9.00 

Z W Y C Z A J N E   Z G R O M A D Z E N I E

I z b y    A d w o k a c k i e j    w    R z e s z o w i e

          Zgromadzenie przeprowadzone zostanie w sposób odmiejscowiony w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy  i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce przeprowadzenia obrad.

          Ustala się rozpoczęcie Zgromadzenia Izby w dniu 20 lutego 2021 r. na godzinę 9.00.

Uczestnictwo w Zgromadzeniu wszystkich Adwokatów wykonujących zawód indywidualnie, w spółkach lub w zespołach adwokackich oraz delegatów wybranych na odrębnym zebraniu jest obowiązkowy. Nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie.

 

Wicedziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

 adw. Władysław Finiewicz