17.06.2020

Instrukcja ustawienia daty w LEX DVD w wersji na egzaminy zawodowe

Do pobrania na dole strony. 

_______________________________________________________________

17.06.2020 

Zmianie uległ pkt 3.5 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020 r. dotyczących organizowania i przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem pkt 3.5 wytycznych:

3.5.   [*] [!] ( ** ) W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do kosza. O powyższym zaleceniu należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „obowiązkowe: dezynfekcja dłoni i noszenie rękawiczek”). Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu.

________________________________________________________________________

27.05.2020

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26.05.2020 r.

Wytyczne GIS dotyczące egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym

   W związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego na dni 23-26 czerwca 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane do przewodniczących komisji egzaminacyjnych i dziekanów ORA i OIRP celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.

            Dodatkowo informujemy, że po odwołaniu terminu egzaminów w marcu br. zostały wprowadzone szczególne, incydentalne regulacje prawne, korzystne dla osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów w terminie dodatkowym, tj. uprawnienie do:

-  dodatkowego 7 - dniowego bezpłatnego urlopu szkoleniowego,

-  wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego,

-  zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej w przypadku odstąpienia od egzaminu, bez względu na przyczynę.

            Zgodnie z art. 31zi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,  z późn. zm.), w 2020 r. pracownikowi, który złożył w terminie wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24-27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie, przysługuje prawo do dodatkowego urlopu bezpłatnego, w wymiarze 7 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

            Stosownie do treści art. 31zi1 powołanej ustawy, w  2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze 30 dni kalendarzowych, przysługuje prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego wyznaczonych w terminie dodatkowym.

            Natomiast osobom, które po przesunięciu terminu egzaminu nie będą mogły przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, przyznano uprawnienie do zwrotu uiszczonej opłaty egzaminacyjnej. Stosownie bowiem do treści art. 31zi2 ww. ustawy kandydatowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału  w danym egzaminie, przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty w pełnej wysokości,   w przypadku złożenia przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w danym egzaminie wraz z wnioskiem o zwrot opłaty. Opłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Materiały:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-adwokackiego-i-radcowskiego-w-terminie-dodatkowym

______________________________________________________________

27.05.2020

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26.05.2020 r.

Stan prawny obowiązujacy na egzmianie adwokackim 

W związku z odwołaniem wyznaczonych pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. terminów egzaminów adwokackiego i radcowskiego z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, tj. wprowadzony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze wejście w życie wyjątkowych, incydentalnych regulacji prawnych, wprowadzonych na okres przejściowy – stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - dążąc do ograniczenia negatywnych dla zdających skutków wywołanych przesunięciem terminu przeprowadzenia egzaminów i zapewnienia im możliwości rozwiązywania zadań według stanu prawnego obowiązującego w pierwotnym terminie egzaminów, albowiem ten stan prawny był przedmiotem przygotowań do egzaminów:

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2020 R.

ORAZ

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU DO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ NA EGZAMIN ADWOKACKI w 2020 R.

INFORMUJĄ,

ŻE PODCZAS EGZAMINÓW ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO W DNIACH 23-26 CZERWCA 2020 R.:

 

 1. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych stosuje się stan prawny obowiązujący w datach wyznaczonych pierwotnie poszczególnych części egzaminów, tj. odpowiednio w dniach od 24 do 27 marca 2020 r., co będą uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.
 2. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
 3. Zdający powinni przyjąć, że data pracy zawierającej rozwiązanie zadania winna być określona datą dzienną wskazaną na stronie tytułowej każdego z zadań, tj. odpowiednio dniami 24, 25, 26 albo 27 marca 2020 r.
 4. Zdający powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, termin do wniesienia tego środka jeszcze nie upłynął.

 

_______________________________________________________________________________________

13.03.2020

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12.03.2020 r.          

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób.

Nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu  na uzupełniającą aplikację sędziowską.

Rozumiejąc trudną sytuację zdających, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów.

Decyzja o przesunięciu terminu egzaminów została podjęta ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego. Poprzedziły ją przeprowadzone w pilnym trybie konsultacje z samorządem adwokackim i radcowskim. W tej sprawie kierowane też były do Ministerstwa liczne wystąpienia osób przystępujących do egzaminów.

Egzaminy prawnicze stanowią bardzo ważny, decydujący o dalszej drodze zawodowej, etap kariery prawniczej. Ministerstwo Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tych poważnych uwarunkowań od kilkunastu dni pracowało nad różnymi scenariuszami uwzględniającymi zmieniające się okoliczności, a przede wszystkim zalecenia sanitarne. Po dokładnej analizie sytuacji konieczne okazało się przesunięcie terminu egzaminów.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

_____________________________________________________________________________________________________

20.02.2020

Zmiana terminu szkoleń online dla aplikantów przed egzaminami zawodowymi

LINK: https://ora.rzeszow.pl/zmiana-terminu-szkolen-online-dla-aplikantow-przed-egzaminami-zawodowymi/2020/02/20

___________________________________________________________


06.02.2020

Wynajem laptopa na egzamin adwokacki 2020

LINK: https://ora.rzeszow.pl/wynajem-laptopa-na-egzamin-adwokacki-2019/2020/02/06

__________________________________________________________

03.02.2020

Cykl bezpłatnych szkoleń online dla aplikantów przed egzaminami zawodowymi

LINK: https://ora.rzeszow.pl/cykl-bezplatnych-szkolen-online-dla-aplikantow-przed-egzaminami-zawodowymi/2020/02/03

__________________________________________________________

29.01.2020

Lex przed egzaminem Wolters Kluwer

LINK: https://ora.rzeszow.pl/lex-przed-egzaminem-wolters-kluwer/2020/01/29

___________________________________________________________

29.01.2020

APLIKACJA DO ZDAWANIA EGZAMINU ADWOKACKIEGO 

LINK: https://ora.rzeszow.pl/aplikacja-do-zdawania-egzamin/2020/01/29

____________________________________________________________

10.01.2020

Komunikat dla aplikantów,

którzy uzyskali uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego w 2020 r.

 1. Informujemy, że 4 grudnia 2020 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się oficjalne ogłoszenie o egzaminie adwokackim, który odbędzie się w dniach 24 - 27 marca 2020 r. i wskazane zostały terminy składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego:
 • dla osób, o których mowa w art. 78a ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo  o adwokaturze ( osoby, które odbyły aplikację adwokacką ) –   do dnia 3 marca 2020 r.
 • dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze – do dnia 8 lutego 2020 r. ( termin ten, pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 10 lutego 2019 r.)
 1. Wnioski należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej                               

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Litewska 4 / 8

35 – 302 Rzeszów

 1. Opłata egzaminacyjna wynosi 2.080,00 zł.  (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt)

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości  (Al. Ujazdowskie 11, 00 -950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin adwokacki w 2020 r.".

 1. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką, należy dołączyć:
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej – zaświadczenia otrzymali wszyscy aplikanci, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończyli trzyletnią aplikację adwokacką. Zaświadczenia znajdują się już  w aktach osobowych aplikantów ( nie będą wysyłane ).  

Dodatkowo, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, wraz z wnioskiem zobowiązane są do złożenia:

 1. Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego  ( pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu).
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.
 3. Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzula informacyjną ( RODO )
 4. Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do egzaminu adwokackiego

Wzory tych dokumentów przesyłam w załączeniu - bardzo proszę o niedokonywania jakichkolwiek zmian redakcyjnych w załączonych formularzach.

            Ponadto informuję, że na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Zawodowe egzaminy prawnicze w najbliższym czasie powinna być zamieszczona wersja demonstracyjna aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2020 r. Proszę o zapoznanie się z aplikację i odpowiednie skonfigurowanie swoich komputerów.

Aplikanci, którzy zmienili dane osobowe, adresy do korespondencji bądź adresy e – mail proszeni są o jak najszybsze ich uaktualnienie.

Proszę również o niezwłoczne uzupełnienie wszystkich braków w aktach osobowych.

Dodatkowo podaję, że egzamin adwokacki prawdopodobnie przeprowadzony zostanie w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie - ul. Kopisto 1, 35 - 315 Rzeszów.