Zaproszenie do udziału w III edycji OKN Prawnicze Zawody Zaufania Publicznego

W imieniu Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i   Administracji UMK w Toruniu zaproszamy  na organizowaną - w całości (prelegenci i udział bierny) zdalnie - w  dniu 20 stycznia 2022 r. w Toruniu, III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego, poświęconą zagadnieniu: Członkostwa w samorządach zawodowych.

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanymi z przynależnością do samorządów prawniczych zawodów zaufania publicznego. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach - teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. Uznaliśmy, że obserwowane w ostatnim czasie zmiany legislacyjne zmierzające do włączenia w poczet członków samorządów zawodowych nie tylko osób samodzielnie wykonujących czynności zawodowe są na tyle kontrowersyjne, że warto tej problematyce poświęcić dyskusję naukową.

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów! Owocem obrad będzie

publikacja pokonferencyjna.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia na stronie:

https://konferencjazzp.umk.pl/pages/main_page/