UCHWAŁA NR 81/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lutego 2020 roku

 

        NACZELNA RADA ADWOKACKA

      ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

                 tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08

     e-mail: nra@nra.pl   www.adwokatura.pl

 

 

UCHWAŁA NR 81/2020

Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 7 lutego 2020 roku

 

 

Naczelna Rada Adwokacka z głębokim rozczarowaniem przyjęła informację o podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

 

Wprowadzane rozwiązania nie reformują wymiaru sprawiedliwości. Pod pozorem usprawnienia funkcjonowania sądów oraz rzekomego zapobiegania chaosowi i anarchii
w wymiarze sprawiedliwości, naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału i równowagi władzy. Godzą w fundamenty demokratycznego państwa prawa i pogłębiają kryzys ustrojowy naszego państwa.

 

Przepisy, umożliwiające pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działalność orzeczniczą w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, pozostają
w oczywistej sprzeczności z systemem prawnym Unii Europejskiej. Podpisana ustawa całkowicie ignoruje wiążące Polskę konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. Przyjęcie tej ustawy zagraża interesom Polski w Unii Europejskiej. Oczywiste jest, że takie rozwiązania legislacyjne – jako niezgodne z prawem unijnym – muszą się spotkać z adekwatną reakcją władz Unii Europejskiej.

 

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa pozbawia obywateli prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, sprawującego wymiar sprawiedliwości wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, wolnego od ingerencji ze strony innych organów władzy publicznej. Narusza tym samym podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

 

Przyjęta ustawa w żaden sposób nie usprawnia działalności polskich sądów, pogłębia jedynie stopień ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji wymiaru sprawiedliwości.

 

Adwokatura Polska, której ustawowym zadaniem jest współdziałanie w ochronie praw 
i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, apeluje do polityków odpowiedzialnych za przyjęcie tej ustawy o wycofanie się ze szkodliwych dla Polski rozwiązań legislacyjnych poprzez ich niezwłoczne uchylenie.

 

 

Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Rafał Dębowski)

Adw. Rafał Dębowski