Szkolenia zawodowe - harmonogram czerwiec 2021 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego zaprasza Adwokatów i Aplikantów Adwokackich na szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

Szkolenia odbędą się w formie online za pośrednictwem platformy EduRoom. Link do szkoleń wraz z instrukcją zostanie przesłany na adresy e-mail w terminie późniejszym.

 

SZKOLENIE NR 3  - 3 pkt.

Termin: 12 czerwca 2021 r. (godz. 9.00 - 12.00)

Szkolenie poprowadzi Pani Mecenas Ewelina Streit-Browarna

Temat szkolenia: Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym

Podczas szkolenia poruszone zostaną wybrane kwestie dotyczące udziału profesjonalnego pełnomocnika, jego pozycji w postępowaniu administracyjnym sensu largo oraz zakresu praw i obowiązków związanych z otrzymanym umocowaniem do reprezentowania strony w kontekście wybranych obszarów zagadnień na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych (poglądów utrwalonych i pojawiających się rozbieżności).

Tematykę, która zostanie poruszona w trakcie szkolenia można podzielić na trzy sfery zagadnień:

1. samego zakresu i formy pełnomocnictwa,

2. skutków (dla strony) działania pełnomocnika w sferze prawnej i faktycznej,

3. granic dopuszczalności podejmowania czynności przez pełnomocnika.

 

SZKOLENIE NR 4    - 3 pkt.

Termin: 26 czerwca 2021 r. (godz. 9.00 - 12.00)

Szkolenie poprowadzi Pani Mecenas Izabela Pączek
Temat szkolenia: Dochodzenie roszczeń w sprawach "frankowiczów" w praktyce

Program:
1. Reklamacja i wniosek o wydanie zaświadczenia – jak pozyskać odpowiednie dokumenty.
2. Pozew – przykłady formułowania komparycji pozwu, wniosków dowodowych oraz wyliczenie wysokości roszczenia.
3. Zabezpieczanie roszczeń frankowych.
4. Odpowiedź na pozew – jak obronić się przed zarzutami ze strony banków.
5. Jak przygotować klienta do przesłuchania w sądzie.
6. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po całkowitej spłacie kredytu.

 

Przypominamy, że szkolenie zawodowe, zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej, obowiązuje każdego adwokata wykonującego zawód i prawnika z UE  w wymiarze 12 godzin / punktów rocznie.

Adwokaci i prawnicy z UE objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego mają obowiązek, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym.

W zakresie, w jakim obowiązek doskonalenia został zrealizowany w inny sposób, niż poprzez uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez okręgową radę adwokacką lub przeprowadzenie wystąpienia w ramach takiego szkolenia, do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, zawierające dane pozwalające na ustalenie, że dana forma doskonalenia zawodowego spełnia wymogi określone w Uchwale.