Komunikat Wicedziekana ORA w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

         Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie w swoich działaniach nie zapomina o potrzebach członków samorządu adwokackiego wynikających z obecnej trudnej sytuacji oraz o ich wsparciu.

         W związku z tym, w dniu 23 marca 2020 r. ORA podjęła uchwałę o odroczeniu, na wniosek członka Izby, opłacania składek samorządowych przez adwokatów i aplikantów adwokackich za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. Uchwały takie podjęte zostały również przez pozostałe rady adwokackie.

         Natomiast kwestie ewentualnego zwolnienia adwokatów z obowiązkowych składek samorządowych należą do kompetencji Zgromadzenia Izby - W obecnym stanie prawnym Okręgowa Rada Adwokacka nie posiada kompetencji co do określania wysokości składek, generalnego zwolnienia od ich płatności w całości lub części.

         Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby z dnia 29 czerwca 2019 r. ORA uprawniona jest jedynie do podejmowania decyzji indywidualnych, w zakresie umorzenia składki w całości lub części, rozłożenia płatności na raty lub odroczenia płatności na wniosek adwokata w szczególnie uzasadnionych i właściwie udokumentowanych przypadkach.

         Ponadto informuję, że przy ORA w Rzeszowie działa Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej, którego głównym zadaniem jest niesienie pomocy adwokatom oraz członkom ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

 

adw. Władysław Finiewicz

Wicedziekan ORA w Rzeszowie