Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zmianami ) Okręgowa Rada Adwokacka, na podstawie art. 10 ust. 1  w/w ustawy, zobowiązana jest do corocznego zawarcia z władzami powiatów i prezydentami miast na prawach powiatu porozumień w sprawie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz imiennego wskazania adwokatów, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców.

W związku z tym, uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o składanie do ORA w Rzeszowie „Deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września  2018 r.

Deklarację proszę złożyć tylko w jednej formie - poczta, e-mail lub osobiście.

Wzór deklaracji oraz wykaz powiatów stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Na podstawie złożonych deklaracji sporządzone zostaną listy adwokatów i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w poszczególnych powiatach.

W przypadku, gdy liczba adwokatów deklarujących gotowość udzielania pomocy prawnej w tym samym miejscu przekroczy ustalony dla tego powiatu limit - adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie danego powiatu oraz ich zastępców Rada wyłoni w drodze losowania.

Podobnie jak przy wyznaczaniu adwokatów jako pełnomocników  w sprawach z urzędu, działalność zawodowa adwokata przypisana jest nie do miejsca zamieszkania lecz do miejsca wykonywania zawodu adwokata, jakim jest siedziba kancelarii, ewentualnie siedziba filii kancelarii.

ORA zasadę taką postanowiła również przyjąć przy ustalaniu listy adwokatów deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.