Komunikat Przewodniczącego Komisji ds. Kontaktów z Organami Wymiaru Sprawiedliwości oraz Innymi Zawodami Prawniczymi przy ORA w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

W związku ze zgłaszanymi przez Adwokatów sygnałami dotyczącymi zmiany praktyki orzeczniczej składów orzekających sądów w zakresie interpretacji przepisu art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wynikającego z treści przepisu obowiązku doręczania sobie nawzajem bezpośrednio przez profesjonalnych pełnomocników odpisów pism procesowych wraz z załącznikami, Dziekan ORA w Rzeszowie adw. Marcin Cichulski podjął próbę wyjaśnienia sprawy.

Wstępnie ustalono, że niektóre składy orzekające istotnie zmieniły dotychczasową praktykę wynikającą z utrwalonego dotąd orzecznictwa Sądu Najwyższego (m.in. uchwała z dnia 27 października 2005 r., III CZP 65/05, OSNC 2006, Nr 3, poz. 50; post. z dnia 28 maja 2015 r., III CZP 22/15, LEX nr 2565463), która sprowadzała się do konkluzji, iż nie wymaga doręczenia drugiej stronie postępowania (jej profesjonalnemu pełnomocnikowi) wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.  

Do czasu wyjaśnienia sprawy, względnie zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy, rekomenduje się Adwokatom, pozostawiając im ostateczną decyzję, stosowanie zachowawczej praktyki polegającej na stosowaniu przepisu art. 132 § 1 kpc również do pisma zawierającego wniosek o uzasadnienie orzeczenia, gdy strona przeciwna jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika lub załączanie odpisu wniosku wraz z załącznikami (potwierdzenie uiszczenia opłaty) dla strony przeciwnej (art. 128 § 1 kpc), celem uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków procesowych.

 

Z wyrazami szacunku

Adw. Arkadiusz Slisz

Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Organami Wymiaru Sprawiedliwości

oraz Innymi Zawodami Prawniczymi

przy ORA w Rzeszowie