Komunikat dla osób, które w 2018 r. uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 ) uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem aplikacji adwokackiej z dniem 1 stycznia 2019 r. proszone są o złożenie w biurze ORA w Rzeszowie przy  ul. Litewskiej 4 / 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2018 r. następujących dokumentów:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich - (wzór w załączeniu)
  2. oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (podpisany), lub jego kopia poświadczona notarialnie
  3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzony datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem)
  4. oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne - zgodnie z art. 65 pkt. 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze.
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych - zgodnie z art. 65 pkt. 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze. - (wzór w załączeniu)
  6. wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz dowodem wpłaty opłaty za legitymację – ( załączony formularz należy wypełnić – według wzoru - czytelnie, wyraźnym pismem i drukowanymi literami ).  Opłatę za legitymację aplikancką w wysokości 95 zł należy uiścić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej, ul. Litewska 4 / 8, 35 – 302 Rzeszów
    nr konta : PKO BP I O/Rzeszów 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826 -  w tytule wpłaty podając „ opłata za legitymację aplikanta – nabór 2018” 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Rzeszowie: ora.rzeszow@adwokatura.pl państwa adresów poczty elektronicznej, ponieważ od momentu wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wszystkie osoby, które w 2019 r. nie zamierzają rozpocząć aplikacji adwokackiej proszone są o przesłanie do biura ORA w terminie do 16 października 2018 r. pisemnej informacji.

 

Krystyna Olbrycht

Kierownik Biura ORA w Rzeszowie