Komunikat dla aplikantów, którzy uzyskali uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego w 2019 r.

 

 1. Informujemy, że 20 grudnia 2018 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się oficjalne ogłoszenie o egzaminie adwokackim, który odbędzie się w dniach 26 - 29 marca 2019 r. i wskazane zostały terminy składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego:

 

 • dla osób, o których mowa w art. 78a ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze ( osoby, które odbyły aplikację adwokacką ) – do dnia 5 marca 2019 r.

 

 • dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo  o adwokaturze – do dnia 9 lutego 2019 r. ( termin ten, pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 11 lutego 2019 r.)

 

 1. Wnioski należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej                               

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Litewska 4 / 8

35 – 302 Rzeszów

 

 1. Opłata egzaminacyjna wynosi 1.800,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 -950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin adwokacki w 2019 r.".

 

 1. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką, należy dołączyć:
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej – zaświadczenia otrzymali wszyscy aplikanci, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. zakończyli trzyletnią aplikację adwokacką. Zaświadczenia znajdują się już w aktach osobowych aplikantów ( nie będą wysyłane ).  

Dodatkowo, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, wraz z wnioskiem zobowiązane są do złożenia:

 1. Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego  ( pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu).
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.
 3. Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzula informacyjną ( RODO )
 4. Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do egzaminu adwokackiego

Wzory tych dokumentów w załączeniu - bardzo proszę o niedokonywania jakichkolwiek zmian redakcyjnych w załączonych formularzach.

            Ponadto informuję, że na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Zawodowe egzaminy prawnicze w najbliższym czasie powinna być zamieszczona wersja demonstracyjna aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2019 r. Proszę o zapoznanie się z aplikację i odpowiednie skonfigurowanie swoich komputerów.

 

Aplikanci, którzy zmienili dane osobowe, adresy do korespondencji bądź adresy e – mail proszeni są o jak najszybsze ich uaktualnienie.

Proszę również o niezwłoczne uzupełnienie wszystkich braków w aktach osobowych.

 

Dodatkowo podaję, że egzamin adwokacki prawdopodobnie przeprowadzony zostanie w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie - ul. Kopisto 1, 35 - 315 Rzeszów.

 

Krystyna Olbrycht

Kierownik Biura ORA w Rzeszowie