Mediacja to sposób rozwiązywania sporów polegający na dobrowolnym i poufnym porozumieniu się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – MEDIATORA.

Mediacja prowadzi do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu
w drodze dobrowolnych negocjacji.  Jej zasadnicze cechy to:

dobrowolność

 poufność

bezstronność i neutralność mediatora wobec stron i konfliktu

rozwiązanie sporu przez same strony

 

Korzyści jakie niesie za sobą rozstrzygnięcie konfliktu na drodze mediacji to:

  1. obniżenie kosztów postępowania sądowego
  2. szybkie rozstrzygnięcie sporu 
  3. odpowiedzialność stron za dokonane ustalenia i realny wpływ na treść ugody
  4. umożliwienie stronom wymiany poglądów,
  5. samodzielne negocjowanie porozumienia dostosowanego do indywidualnej sytuacji stron
  6. zachowanie bardziej pozytywnych relacji między zainteresowanymi oraz utrzymanie życzliwych relacji długoterminowych.
  7. wyeliminowanie konfrontacji i zachowanie równowagi pomiędzy stronami,
  8. oszczędzenie członkom rodziny stresów i negatywnych emocji.
  9. uniknięcie rywalizacji oraz ułatwienie rodzicom kooperacji w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.
  10. nastawienie na przyszłość.