Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie zostało powołane uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie nr 2 – III/10/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

Na mocy uchwały podjętej przezCentrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2017 r.powołany został Zarząd Centrum w osobach:

adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka – Prezes Zarządu

adw. MBA Magdalena Bielska – Zastępca Prezesa Zarządu

adw. Karolina Blama – Sekretarz Zarządu

adw. Augustynowicz-Tokarska Joanna– Członek Zarządu

adw. Krzywonos Dawid – Członek Zarządu

adw. Nawojski Przemysław– Członek Zarządu

adw. Rewer Magdalena – Członek Zarządu

adw. Warzocha-Pliś Edyta– Członek Zarządu

adw. Woś Beata – Członek Zarządu

 

 

Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie powstało z inicjatywy środowiska adwokackiego w celu promocji oraz wspierania polubownych metod rozwiązywania konfliktów jako alternatywnych form rozwiązywania sporów. Przedmiotem działalności Centrum Mediacyjnego jest świadczenie usług mediacyjnych przez wykwalifikowanych mediatorów – adwokatów, którzy dają gwarancję rzetelnego, terminowego i sprawnego przeprowadzenia postępowań mediacyjnych. Centrum Mediacyjne realizuje zadania z zakresurozwiązywania sporów w drodze mediacji w szczególności w sprawach: cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawach karnych, sporów rówieśniczych wśród młodzieży jak i w postępowaniach dyscyplinarnych, wspierania alternatywnych wobec sądownictwa powszechnego metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez działania edukacyjnei inne działania upowszechniające ideę mediacji orazorganizowanie szkoleń z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Właściwe przygotowanie zawodowe adwokatów – mediatorów daje gwarancję należytego prowadzenia postępowania.

 

KONTAKT

Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie

ul. Litewska 4/8,

35-302 Rzeszów

Tel. 17 852 81 41

e-mail: cmora.rzeszow@adwokatura.pl