INFORMACJA - doręczenie elektroniczne w sprawach karnych od 14 marca br.

Przypominamy, iż  14 marca 2024 r weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzająca w tej procedurze doręczenia poprzez Portal Informacyjny sądów powszechnych, które dotychczas obowiązywały w sprawach cywilnych. Na razie będzie to komunikacja jednostronna, to jest z sądu do obrońcy i pełnomocnika i sąd będzie mógł doręczać pismo jeśli posiada je w wersji elektronicznej.  

Kwestie te reguluje artykuł 133 a k.p.k. dodany przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 (Dz.U. 2023. 1860) zmieniającej ustawę z dniem 14 marca 2024 r. 

Art . 133 a ( doręczenie przez umieszczenie treści pisma w portalu informacyjnym) 

Par. 1  

Sąd dokonuje doręczeń pism procesowych lub innych pism prokuratorowi, obrońcy i pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym, o którym mowa w artykule 53 e par.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych, w  sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę i odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie. 

Par. 2 

Sąd może doręczyć pismo procesowe lub inne pismo w sposób określony w par.1 , jeżeli dysponuje nim w postaci elektronicznej. Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. 

Par. 3 

W przypadku o którym mowa w paragrafie jeden pismo uznaje się za doręczone w czasie wskazanym w dokumencie potwierdzającym doręczenie. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego doręczenie pisma, doręczenie to uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od dnia umieszczenia treści tego pisma w portalu informacyjnym w sposób określony w par. 1 

Par. 4 

Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma przez umieszczenie jego treści w portalu informacyjnym, jeżeli dokonanie doręczenia w taki sposób jest niemożliwe ze względu na charakter tego pisma, w szczególności jeżeli zachodzi potrzeba wydania stronie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia. 

  Par. 5  

Minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia tryb i sposób dokonywania doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń tych pism oraz ochronę praw osób którym te pisma są doręczane. 

  Powyższa nowelizacja potwierdza obowiązek posiadania przez adwokata konta w portalu informacyjnym. 

 Należy zaznaczyć iż jeśli adwokat nie posiada konta w portalu pismo pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.  

   Tym samym - po zmianach procedurze cywilnej- przyszedł czas na doręczenia elektroniczne w procedurze karnej, o czym warto pamiętać już od 14 marca br. 

 

Wicedziekan ORA w Rzeszowie

adw. Janusz Czarniecki