EGZAMIN ADWOKACKI 2020 R.

Komunikat dla aplikantów,

którzy uzyskali uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego w 2020 r.

 1. Informujemy, że 4 grudnia 2020 r. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się oficjalne ogłoszenie o egzaminie adwokackim, który odbędzie się w dniach 24 - 27 marca 2020 r. i wskazane zostały terminy składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego:
 • dla osób, o których mowa w art. 78a ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo  o adwokaturze ( osoby, które odbyły aplikację adwokacką ) –   do dnia 3 marca 2020 r.
 • dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze – do dnia 8 lutego 2020 r. ( termin ten, pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 10 lutego 2019 r.)
 1. Wnioski należy adresować do:

Komisji Egzaminacyjnej                               

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Litewska 4 / 8

35 – 302 Rzeszów

 1. Opłata egzaminacyjna wynosi 2.080,00 zł.  (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt)

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości  (Al. Ujazdowskie 11, 00 -950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin adwokacki w 2020 r.".

 1. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką, należy dołączyć:
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej – zaświadczenia otrzymali wszyscy aplikanci, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. zakończyli trzyletnią aplikację adwokacką. Zaświadczenia znajdują się już  w aktach osobowych aplikantów ( nie będą wysyłane ).  

Dodatkowo, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu, wraz z wnioskiem zobowiązane są do złożenia:

 1. Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego  ( pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu).
 2. Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego.
 3. Oświadczenia o zapoznaniu się z klauzula informacyjną ( RODO )
 4. Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych osób przystępujących do egzaminu adwokackiego

Wzory tych dokumentów przesyłam w załączeniu - bardzo proszę o niedokonywania jakichkolwiek zmian redakcyjnych w załączonych formularzach.

            Ponadto informuję, że na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Zawodowe egzaminy prawnicze w najbliższym czasie powinna być zamieszczona wersja demonstracyjna aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych w 2020 r. Proszę o zapoznanie się z aplikację i odpowiednie skonfigurowanie swoich komputerów.

Aplikanci, którzy zmienili dane osobowe, adresy do korespondencji bądź adresy e – mail proszeni są o jak najszybsze ich uaktualnienie.

Proszę również o niezwłoczne uzupełnienie wszystkich braków w aktach osobowych.

Dodatkowo podaję, że egzamin adwokacki prawdopodobnie przeprowadzony zostanie w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie - ul. Kopisto 1, 35 - 315 Rzeszów.