Ubezpieczenie OC

System ubezpieczeń OC adwokata 2018-2021

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021. Nowa propozycja obejmuje m.in. rozszerzony zakres ubezpieczenia, niższe składki za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia oraz nowe warianty sum ubezpieczenia.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Agent Marsh sp. z o.o. przesłał na adresy e-mail adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie link aktywacyjny do systemu obsługi ubezpieczeń  (niestety nie było możliwe uprzedzenie adwokatów o wysyłce w/w linków aktywacyjnych, ponieważ ORA otrzymała informacje w terminie późniejszym)

Aktywując dostęp do sytemu http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl adwokat może:

 1. zatwierdzić obowiązywanie dotychczasowej sumy ubezpieczenia,
 2. dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia,
 3. zaktualizować dane adresowe. 

Wyboru wariantu ubezpieczenia można dokonać również przez złożenie pisemnej deklaracji (druk w załączeniu). Deklaracja OC Adwokata 2018

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia, nowy wariant będzie obowiązywał od dnia następnego po złożeniu deklaracji (decyduje data wpływu deklaracji do ORA).

Deklarację można złożyć: w biurze ORA lub ora.rzeszow@adwokatura.pl (podpisany skan) lub poprzez platformę internetową http://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl

Wybrany wariant ubezpieczenia będzie obowiązywał od dnia następnego po dniu wpływu deklaracji do ORA (od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu do dnia wpływu deklaracji do ORA adwokat będzie ubezpieczony według wariantu nr 2 tj. 100.000 EUR + 250.000,00 EUR ubezpieczenia dodatkowego).

Umowa generalna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.adwokat.marsh-zawodowe.plUmowa generalna NRA – TU Ergo Hestia

Składki za ubezpieczenia OC należy opłacać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 34 1020 4391 0000 6102 0002 0826

Przypominamy, że jeżeli adwokat, który nie złoży wcześniej deklaracji będzie ubezpieczony od dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania zawodu na sumę ubezpieczenia 100 000 euro oraz ubezpieczeniem dodatkowym na sumę 250 000 euro.

Płatności i warianty ubezpieczenia:

Suma podstawowa(1): Suma dodatkowa

Składka miesięczna

Składka kwartalna Łączna składka roczna
50.000 EUR  brak 10 zł 30 zł 120 zł
100.000 EUR  250.000 EUR 25 zł 75 zł 300 zł
150.000 EUR  250.000 EUR 70 zł 210 zł 840 zł
200.000 EUR  250.000 EUR 88 zł 264 zł 1,056 zł
250.000 EUR  250.000 EUR 123 zł 369 zł 1,476 zł
300.000 EUR  250.000 EUR 161 zł 483 zł 1,932 zł
400.000 EUR  250.000 EUR 200 zł 600 zł 2,400 zł
500.000 EUR  250.000 EUR 220 zł 660 zł 2,640 zł
1.000.000 EUR 250.000 EUR 257 zł 771 zł 3,084 zł
1.500.000 EUR  250.000 EUR 326 zł 978 zł 3,912 zł
2.000.000 EUR  250.000 EUR 406 zł 1,218 zł 4,872 zł

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR.  

(1 )– przeliczana na PLN wg kursu NBP ogłaszanego po raz pierwszy w roku ubezpieczenia.

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

 • Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora – na dodatkową sumę 25.000 zł.
 • Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.
 • Ubezpieczenie NNW – na dodatkową sumę 25.000 zł ( dla uszczerbków powyżej 20%).
 • Rażące niedbalstwo adwokata.
 • Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.
 • Klauzula OC pracodawcy – na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • OC w życiu prywatnym – na dodatkową sumę 100.000 zł.
 • Klauzula zniszczenia, zaginięcia dokumentów – na dodatkową sumę 100.000 zł.

Nowa umowa gwarantuje:

 • Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia, in. poprzez objęcie jego zakresem tzw. szkód spółkowych oraz zmianę konstrukcji ubezpieczenia dodatkowego.
 • Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%).
 • Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).
 • Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora w postaci kancelarii adwokackiej.
 • Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody