W przypadku zawiadomienia o rozpoczęciu wykonywania zawodu adwokata należy obligatoryjnie złożyć następujące dokumenty:

1. zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata

2. deklarację obrony w sprawach karnych

3. deklarację świadczenia pomocy prawnej z urzędu 

4. deklarację obowiązkowego ubezpieczenia OC - WARUNEK KONIECZNY DO PRZYSTĄPIENIA OD UBEZPIECZENIA

Każdorazowo zarówno w przypadku zmiany wariantu, jak i przystąpienia do ubezpieczenia przez nowego adwokata należy złożyć dokument w postaci deklaracji.

Deklarację należy złożyć najpóżniej w dniu poprzedzającym datę objęcia ubezpieczeniem lub datę zmiany sumy ubezpieczenia. W przypadku adwokatów rozpoczynająych wykonywanie zawodu są oni objęci ubezpieczeniem z datą od dnia poprzedzajacego rozpoczęcie wykonywania zawodu. 

Deklaracja powinna mieć prawidłowo zaznaczone wszystkie zawarte w niej oświadczenia, sumę ubezpieczenia oraz wypełnione rubryki z danymi adwokata i kancelarii.

Dokumenty należy przesłać na adres biura ORA lub skanem na adres e-mial ora.rzeszow@adwokatura.pl