Adwokaci w obronie niezawisłych sądów

Okręgowa Rada Adwokacka w  Rzeszowie zajęła  stanowisko w sprawie rozwiązań  legislacyjnych procedowanych w sprawie ograniczenia  niezawisłości sądownictwa   w  ramach  tzw. ” ustawy  kagańcowej”.   Procedowana ustawa zmieniająca  prawo  o ustroju  sądów powszechnych, ustawę  o  Sądzie  Najwyższym  oraz  niektóre inne  ustawy w  sposób radykalny  ogranicza  zasadę  trójpodziału  władzy  i  godzi w  niezależność  sądów  i niezawisłość  sędziowską.  Rozwiązania te  są  sprzeczne  z  Konstytucją   i  eliminują  zasadę  prymatu prawa unijnego  nad  prawem krajowym.  Okręgowa  Rada  Adwokacka  w  Rzeszowie  wyraża  sprzeciw  wobec  takich praktyk, które nie są zgodne z  duchem  demokratycznego państwa prawnego, a także stanowią zagrożenie dla dalszego członkowska  Rzeczpospolitej Polskiej w  Unii  Europejskiej.  

ORA w  Rzeszowie  w  całości  popiera  stanowisko m.in. Okręgowych  Rad  Adwokackich w  Częstochowie, Olsztynie, Wałbrzychu, Płocku, Łodzi, a także stanowisko  Prezydiów   Okręgowej  Rady  Adwokackiej w  Krakowie  i  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych w  Krakowie, które  wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec procedowania  w.w ustaw, wskazując, iż  są one  sprzeczne z  zasadami  państwa  demokratycznego.

Warto przypomnieć, iż w  tej sprawie podjęła wcześniej działania Naczelna  Rada  Adwokacka w Warszawie wydając opinie  prawne, które  akcentują, iż proponowane  rozwiązania  legislacyjne  prowadzą  do podporządkowania  Sądu Najwyższego  oraz  sądów  powszechnych  władzy  wykonawczej.

Prezydium NRA podjęło uchwałę zawierającą propozycję mediacji, które  wygasiłyby  konflikt  miedzy  władzą wykonawczą i sądowniczą, zbierając też podpisy  pod  petycją postulującą  wycofanie projektu  zmiany  ustawy  jako  godzącej  w  fundamenty  ustrojowe  Polski. 

 

  Z  upoważnienia  Okręgowej Rady  Adwokackiej w  Rzeszowie

  Rzecznik  Prasowy  Janusz Czarniecki