Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą ORA z dnia 26 maja 2022 r. na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski, projekty uchwał oraz zgłoszenia kandydatów.

Projekty pisemnych wniosków i uchwał oraz zgłoszenia kandydatów do Prezydium Zgromadzenia i wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia przyjmowane będą na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż do 5 dnia przed rozpoczęciem zgromadzenia, tj. w dniach od 20 sierpnia 2022 r. do dnia 29 sierpnia 2022 r. w godz. 8.00 - 15.00.

O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i zasada ta odnosi się również do zgłoszeń przesyłanych listownie.