Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie - 4 września 2021 r.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy Adwokaci

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie w dniu 18 sierpnia 2021 r. zamierza przesłać w wersji elektronicznej do wszystkich adwokatów uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Rzeszowie wraz z porządkiem obrad. Załącznikami do zawiadomienia będą sprawozdania z działalności organów Izby Adwokackiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. o godz. 9.00, w trybie zdalnym.  

Uprzejmie informujemy, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał, oraz zgłoszenia kandydatów do Prezydium Zgromadzenia i wszystkich komisji działających w ramach Zgromadzenia przyjmowane będą na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia i nie później niż do 5 dnia przed rozpoczęciem zgromadzenia, tj. w dniach od 21 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. w godz. 8.00 - 15.00. O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

Wszystkie pozostałe informacje oraz komunikaty dotyczące Zgromadzenia  zamieszane będą na stronie internetowej ORA w zakładce „Zgromadzenie Izby”.

Ponadto przypominam, że stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 14 lipca 2021 r. W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

 

Dziekan ORA w Rzeszowie

adw. Marcin Cichulski